?
Innovatief, Transparant, Betrouwbaar
Janine Vinke, Ingenieur

Privacybeleid

Techview Assist, gevestigd aan Nieuwe Steen 18, Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: j.lieshout-vinke@techtek.nl of + 31 22 92 39 080

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Techview Assist verwerkt uw persoonsgegevens vanwege uw gebruik van onze diensten en/of omdat u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Techview Assist gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Techview Assist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van onze dienstverlening.
 • Facturering en andere informatie. Voor klanten die een betaalde versie van de diensten aanschaffen, kunnen onze bedrijfsmaatschappijen en onze betalingspartners van derden informatie opnemen en opslaan voor rekening van ons factuuradres en creditcardgegevens, of we kunnen dit zelf doen.
 • Loggegevens. Wanneer u de dienst gebruikt, verzamelen onze servers automatisch informatie, inclusief informatie die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt of die uw mobiele app verzendt wanneer u deze gebruikt.

Hoe gebruiken we de informatie?

We gebruiken de informatie om de diensten te leveren en verbeteren.

In onderstaande gevallen kan Techview Assist toegang nodig hebben tot klantgegevens:

 • Om diensten te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren;
 • Om dienst-, beveiligings-, of technische problemen te voorkomen of aan te pakken;
 • Om een verzoek van een klant te behandelen of in verband met klant ondersteunende zaken;
 • Zoals vereist door de wet;
 • Zoals uiteengezet in onze overeenkomst met de klant of zoals uitdrukkelijk schriftelijk door de klant toegestaan.
 • Om onze diensten te begrijpen en te verbeteren. We onderzoeken en analyseren trends om beter te begrijpen hoe gebruikers de diensten gebruiken.
 • Om met u te communiceren door: Te reageren op uw verzoeken. Als u contact met ons opneemt met een probleem of vraag, zullen we uw informatie gebruiken om te reageren.
 • Om met u te communiceren door: Verzenden van e-mails. Wij kunnen u over onze diensten administratieve e-mails en berichten sturen. We kunnen ook contact opnemen om u te informeren over wijzigingen in onze diensten, onze serviceaanbiedingen en belangrijke service-gerelateerde mededelingen, zoals beveiligings-en fraudemeldingen. Deze e-mails en berichten worden beschouwd als onderdeel van de diensten en u mag zich hiervan niet uitsluiten.

Dit beleid is niet bedoeld om beperkingen op te leggen op wat we doen met gegevens die zijn geaggregeerd en/of geïdentificeerd.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Techview Assist maakt gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om verwerkingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Techview Assist tussen zit.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Techview Assist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals deze zijn vastgesteld in het AVG.

Wanneer delen we persoonsgegevens met derden?

Techview Assist deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Techview Assist blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken gebruiken we?

Techview Assist gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten omtrent het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Techview Assist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.lieshout-vinke@techtek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Techview Assist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Techview Assist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via j.lieshout-vinke@techtek.nl